Garancija

Proizvodi su provjereni i testirani tokom svake etape proizvodnog procesa. Uprkos tome, ukoliko dođe do nekih problema, dobro je znati sljedeće uslove garancije:

  • Garantni rok teče od dana prodaje i važi dvije godine samo uz predočenje originalnog računa o kupovini i garantnog lista pravilno popunjenog od strane prodavca.
  • NEFA NAMJEŠTAJ d.o.o. garantuje da će proizvod funkcionisati besprijekorno i da ćemo odstraniti sve nedostatke i kvarove na proizvodu koji bi bili posljedica fabričkih grešaka i koji bi nastali u garantnom roku, pri normalnoj upotrebi proizvoda i poštovanju svih tehničkih uputstava.
  • Ako popravak ne bi bio izvršen u roku od 30 dana, proizvod ćemo zamijeniti novim. U slučaju da popravak u garantnom roku traje duže od 10 dana garantni rok se produžava za onoliko dana koliko je trajao popravak.


U SLUČAJU DA JE PROIZVOD POTREBNO POSLATI OVLAŠTENOM SERVISU, MOLIMO VAS DA:

- priložite sve potrebne dokumente (račun, garantni list i sl.)

- troškove prevoza priznajemo samo u slučaju priznavanja garancije kao i da je prevoz izvršen za to specijalizovanim službama. Moguća oštećenja koja bi nastala pri prevozu i štete usljed toga idu na račun i rizik kupca.

- oštećenja koja mogu nastati usljed transporta robe moraju biti prijavljena prodavcu i to najkasnije u roku od jednog (1) dana. Reklamacije po isteku tog roka nažalost ne uvažavamo.

 

OVA GARANCIJA NE OBUHVATA:

  • oštećenja koja mogu nastati usljed pada ili upotrebe sile
  • oštećenja koja je prouzrokovala "treća" osoba
  • ako je serijski broj proizvoda uklonjen ili promijenjen, garancija prestaje da važi
  • ako je namještaj otvaran ili popravljan od strane osobe koja za to nije ovlaštena.